logo    EVO online  E-shop STAVEBNINY  Kvalitné materiály za super ceny 

Záručné podmienky » Wienerberger
  1. Predávajúci poskytuje na ním dodaný tovar záruku 24 mesiacov od prevzatia dodávky. Záručná doba nebeží po dobu od uplatnenia reklamácie u predávajúceho a ďalej pokračuje od ukončenia reklamačného procesu.

  2. Zjavné chyby tovaru uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho formou reklamácie. Chyby tovaru, ktoré sú zrejmé pri prevzatí (od dopravcu zo závodu predávajúceho) musia byť reklamované do 15 dní od prevzatia, inak právo zo zodpovednosti za tieto chyby zaniká. Skutočnosť o týchto chybách rnusí kupujúci doplniť zápisom o chybách. Skryté chyby, ktoré nebolo možné uplatniť pri prevzatí, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v záručnej dobe, a to formou reklamácie.  
  3. Náležitosti reklamácie: V samostatnej reklamácii kupujúci uvedie, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje a stručne popíše výskyt chyby s odkazom na priložený zápis o chybách, komerčný zápis, všeobecný zápis a pod. Zistené chyby v záručnej dobe musí kupujúci reklamovať bez zbytočného odkladu.

  4. Záručnými podmienkami nie sú nijako dotknuté práva, týkajúce sa zmluvnej pokuty, upravené týmito podmienkami alebo kúpnou zmluvou.