logo    EVO online  E-shop STAVEBNINY  Kvalitné materiály za super ceny 

Obchodné podmienky » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia:


Tieto obchodné podmienky slúžia k usporiadaniu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim po právnej stránke a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľom elektronického obchodného systému www.evoonline.sk je spoločnosť EVO online s.r.o so sídlom na ulici Reca 608, 925 26 Reca IČO: 47 435 798. Spoločnosť je zapísaná na Okr.súd Ba II., Oddiel: s.r.o. vložka č. 93752/B


II. Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov e-shop www.evoonline.sk


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle  www.evoonline.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť EVO online s.r.o. so sídlom Reca 608, 925 26 Reca, IČO: 47 435 798  (ďalej len evoonline.sk) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope evoonline.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope evoonline.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@evoonline.sk

Po zrušení registrácie v e-shope evoonline.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je evoonline.sk povinné uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií" v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete evoonline.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu EVO online s.r.o. prípadne emailom na info@evoonline.sk
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný EVO online s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu, prípadne emailom na info@evoonline.sk
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s EVO online s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od EVO online s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných EVO online s.r.o.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.evoonline.sk v časti upraviť profil.


III. Objednanie tovaru


Kupujúci prostredníctvom objednávkového formuláru , alebo emailom uskutoční objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo tovaru, jeho cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky.

Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami , ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví zálohovú faktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet, prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Zaplatením kúpnej ceny objednávajúci potvrdzuje svoju objednávku a tým uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, na ktorej základe uskutoční dodanie objednaného tovaru.


IV. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na sklad z ktorého bol tovar vyexpedovaný prípadne po vzajomnej dohode na miesto, ktoré určí predávajúci.

Tovar prosím zasielajte späť:

- v pôvodnom nepoškodenom obale,
- nepoužívaný,
- nepoškodený,
- kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)

 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adresu info@evoonline.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.


Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Fasádne omietky a farby, v ktorých si kupujúci určuje štruktúru, farbu odtieňa a zrnitosť sú vyrábané špeciálne na zákazkovú výrobu a nieje ich možné vrátiť ako pri klasickom predaji cez internetový obchod bez udania dôvodu.

 

V. Platobné podmienky


Platba za dodávky tovarov a služieb je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

 
 - bezhotovosná úhrada preddavkovej faktúry prevodom na účet predávajúceho.

 - hotovostným vkladom  na účet predávajúceho.

 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 

VI. Dodacie podmienky


Tovar je dodávaný výhradne z výrobných závodov , prípadne zo skladov partnerských spoločností poštou (dobierka), kuriérskou službou alebo iným prepravcom. Dodacie lehoty sú uvedené Doprave.
Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní celej ceny za objednávaný tovar na účet predávajúceho. Ak kupujúci požaduje inú dodaciu lehotu je povinný to vyznačiť v objednávke a táto je záväzná až po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky.
Predávajúci oznámi kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 2 hodiny pred uskutočnením dodávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 24 hodín od vyzvania k odberu. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca.
Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako je napríklad zásah vyššej moci atď.

 

VII. Reklamácie

 

Reklamácie sú vybavované v súlade s platnou legislatívou. Doporučujeme zákazníkom venovať zvýšenú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenia. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.  V prípade potreby poskytneme kupujúcemu inštrukcie (telefonicky alebo emailom) ako postupovať pri riešení reklamácie.
 

VIII. Doprava tovaru


Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Cena za dopravu a manipuláciu s nákladom (napr. vykládka hydraulickou rukou) je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo prepravcov, ktorý realizujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu s tovarom sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe (on-line platby) alebo v zálohovej faktúre.
V niektorých prípadoch môže byť doprava zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru, pri ucelených dodávkach plne naloženého kamiónu priamo od výrobcu, alebo po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim.

 

Posledná aktualizácia 03.08.15